Обучение на кучето

Обучение на кучето

Мнениеот Jordan staff » Съб Яну 24, 2009 3:41 pm

Автор Лъчезар Цветанов, кинолог
...да не отвлича вниманието си от движенията и поведението на стопанина сил
Проведете тестуването на познат на кучето те­рен, където няма обекти и предмети, които могат да отвлекат вни­манието на вашия любимец. При необ­ходимост може нещо да махнете, да прибе­рете или изнесете от терена.
Преценете кой предмет, обект или животно биха привлекли най-силно вниманието на кучето. Привлечете за тестуването помощник, който по ваша пре­ценка трябва да се появи на терена или да води на повод куче или котка, да влачи след себе си няколко дрънчащи консерве­ни кутии, метла или друг предмет.
Кучето е на 6-метрово тънко огра­ничително въже (дълъг повод), навлизате на терена от срещуположната на отвлича­щия обект страна. Когато достигнете до половината на терена, от предварително подготвено укритие, излиза помощникът (сам или с отвличащия обект). При изли­зането си той трябва да се покаже, така че да бъде видян, но да стои на едно място. След като забележите помощника го на­блюдавате около 2-3 секунди, след което без думи променяте посоката на движение и се отдалечавате в страни от отвличащия вниманието обект - помощник. Ако кучето се колебае и въжето го опъне, това значи, че то не е издържало теста и следва да продължите тестуването. Ако кучето ви последва преди да се опъне въжето, е из­държало теста. Прояви ли кучето силен интерес и с бяг се насочи към обекта, то не е издържало теста и трябва да бъде корегирано незабавно - както обикновено: обръ­щате се рязко и побягвате в противопо­ложна на кучето посока.
В случай, че при теста поведение­то на кучето трябва да бъде корегирано, се налага да проведете още две-три занятия с предмета или обекта, отвлякъл внимание­то му. Ако при теста кучето стои и гледа по посока на отвличащия обект, но не се стре­ми към него, може да считате, че почти сте овладели своето куче. Направете знак на помощника си да се оттегли, да се укрие отново, а вие заедно с кучето походете 5-7 минути, след което помощникът отново се появява неочаквано с отвличащия обект. Ако кучето върви наред без да обръща внимание на обекта, вече е издържало теста.
С кучета, издържали теста още на първото занятие, проверовъчни занятия не се провеждат, т.е. те не са необходими.
Преди обаче кучето ви да издър­жи този тест други занятия с него не бива да се провеждат, те не са препоръчителни, тъй като в голяма степен резултатът от тях е известен предварително - ще бъде негати­вен!
Успее ли кучето да издържи този тест, вие може да бъдете поздравени, защото куче­тата на много „професионалисти" не мо­гат да изпълнят тези изисквания. Издър­жи ли кучето ви изпитанията може да про­дължите обучението му със занятия да хо­ди „На ред", на повод.
Между кинолозите е възприето общо дисци­плинар­ния цикъл на обучение да се на­рича - ОБЩА ДИСЦИПЛИНА. Общо дисциплинарният курс обхваща обуче­нието на кучето на основни команди, без които е невъзможно послушанието и управлението на животното. Ще подложим на вашето внимание из­градената и ползвана от английските кинолози Бил Ландесман и Кети Берман система за обучение на домашни любимци от своите стопани. Курсът на обучение протича между 6 и 10 седми­ци. Позволявам си да ви запозная с основните моменти на тази сис­тема.

ПРИВЛИЧАНЕ ВНИМАНИЕТО НА КУЧЕТО ВЪРХУ НЕГОВИЯ СТОПАНИН (обучение на кучето да следи непрекъснато движения­та, поведението, жестовете и ко­мандите подавани от стопанина му).
Предварителната подготовка за учебно-тренировъчните занятия изисква всеки стопанин да се сна­бди с необходимите за това аксесоари помощни материали и сред­ства.
Набавете си: нашийник-синджир с две халки, съобразен с габарити­те на вашето куче. Нашийникьт трябва да осигурява аванс, т.е. да е по-дълъг от обиколката на врата на кучето с 5-6 см; двуметров гъвкав повод с удобна кара­бинка; шестметрово, гъвкаво, здраво въже(от найлон, капрон или др.) с под­ходяща карабинка и клуп. За да започнете занятието наденете правилно нашийника на кучето. Заста­нете с лице към него, направете от ве­рижката вертикално стояща буква „Р", като сложите палеца на лявата си ръка в халката завършваща правата на бук­вата, с дясната придържайте в горния край на тази пра­ва и нахлузете нашийника през главата на кучето. Прикрепете двуметровия повод към нашийника. Ку­чето вече е готово за започване на занятие­то. То може да стои от която и да е ваша страна. Сложете палеца на дясната си ръка в завърш­ващия клуп на повода, стиснете ръката заедно с повода в юмрук, а с лявата ръ­ка обхванете здраво юмрука на дясната си ръка. Сега вие държите здраво пово­да в единия му край, а целия повод с двуметровата си дължина се намира между вас и кучето.
Без да казвате нито дума тръг­нете в предварително избраната от вас посока, към единия от краищата на тренировъчния терен. За тренировъчна площадка може да използвате открита поляна в двор, парк или на спокойна квартална улица. На площадката тряб­ва да няма много отвличащи внимани­ето на кучето обекти или предмети.
Тръгването е внезапно и без ду­ми. Вие не трябва да говорите на ку­чето, да го умолявате, не трябва да про­изнасяте дори командата „На ред", про­ст о трьгнетс и вървете с умерено темпо до другия край на терена и накрая спрете. Почивате около 20 сек., оглеждате се, без да обръщате внимание па кучето и внезапно, без предупреждение тръгвате обратно, като вървите към определеното от вас място за спиране -крайна точка.
В началото на занятието куче­то може да не пожелае да върви с вас, може да легне, да залае, тъй като нико­га до сега не сте се отнасяли но този на­чин с него(до това занятие вие сте го га­лили, говорили сте му, шегували сте се, играли сте с нето). Може да се случи ку­чето да върви и да подскача покрай или върху вас, или дори да се опитва да ви хапе, да ви пощипва със зъби. Въз­можно е кучето да се опитва да бяга пред вас, да се опитва да се тегли, да пречи на избрания ход на движение. Не обръщайте внимание на това. Каквото и да прави вашия любимец вие сте длъжни да продължавате да вървите докато стигнете своята цел - стартовата точка. Като стигнете там - спрете. След като починете около 30 сек. тръгнете отново внезапно с обичайния си ход към противоположния край на пло­щадката без да обръщате внимание на реакциите и поведението на кучето. Просто не му обръщайте внимание, вървете с обичайния си темп. Ако ку­чето се оплете в повода, нека да остане така, теглете го през целия маршрут и спрете в крайната точка. Отново почивка половин минута и пак без да об­ръщаме внимание на кучето реши­телно тръгваме в противоположна по­сока.
Продължавайте да ходите така с кучето в продължение на 15-20 мин. след това дайте възможност на кучето да отдъхне.
Почивката става след като на мястото на повода сложите 6 м въже. Краят на въжето държите с дясната си ръка с промушен палец в клупа. Със свалянето хвърлете двуметровия повод на земята пред кучето и със силен и радостен глас изкоман­двайте „Играй!". В зависимост от това каква е преобладава­щата реакция на кучето, поведението му по време на почивката може да бъде различно. Запомнете, че на тези учебно-тренировъчни занятия не реакцията на кучето, а вашите действия имат по-голя­мо значение. След ко­мандата „Играй!" ку­чето може стремително да се втурне като ракета или да остане на място до вас, да стои и да ви гледа. Ако кучето стремително се затърчи на някъде, без да проговаряте се обърнете с гръб към него, дръжте здраво въжето с две ръце и го потеглете рязко, като побегнете в противопо­ложна на кучето посока. Когато то опъ­не въжето, го издърпайте силно назад към себе си. Не викайте и не крещете, не промьлвявайте нищо. Всичко, което сте длъжни да правите след силното дръпване е да тръгнете срещу него.
Възможно е кучето да спре оза­дачено и учудено да ви гледа. Вие чувствате, че то се старае да разбере какво се е случило, тъй като подобни на тези действия спрямо него никога не сте прилагали. Може би кучето отново ще се затича толкова решително, както и първия път. Нищо, нека да бяга. Вие отново се обръщате с гръб към него и бързо и решително се насочвате в противоположна посока, докато въжето от­ново със сила не дръпне кучето. След два такива опита повечето от кучетата разбират, че така не си струва да се ти­ча. Понякога за по-твърди кучета тряб­ват 4-5 и повече дръпвания - „уроци".
Вашето куче съвсем скоро раз­бира, че с него ще се случи нещо непри­ятно, ако се опитва да бяга от вас. Раз­личните кучета се научават различно, може от един, може от десет „урока", но задължително ще разберат, ако в учебно-тренировъчното занятие съобразите вашите действия с гореописаните пре­поръки. Прилагайте тези „уроци" до тогава, докато достигнете желания ре­зултат. Идеалната реакция по време на почивка на кучето е то да стои близо до вас, да ви гледа и да ви следи непрекъс­нато, без да проявява ни най-малко же­лание да се отдалечи и да избяга от вас.
По време на почивката не трябва да разговаряте с кучето. Не го хвалете след като сте извършили ко­рекция на поведението му с вашите си­лови действия. Нека кучето стои до вас и да ви гледа. То реагира така не защо­то иска да ви достави удоволствие, а просто търси онова състояние, което за него е по-безопасно и удобно. Получе­ните „уроци" кучето ще запомни за дълго.
Някои добросърдечни, но не­компетентни „кинолози" сигурно ще ви осъдят за подобни силови корективни действия, но чрез тях вие правите на кучето си добро, като изграждате основите за неговото управление и под­чиненост. Ако послушате такива „съветници-специалисти", те едва ли ще изпитат угризение на съвестта, когато благодарение на техните съвети, кучето ви стане неуправляемо и поведението му е извън контрол. Не обръщайте вни­мание на такива доброжелатели.
След като починахте 5 мин. сменяте въжето с повода и повтаряте същото от първото 15 минутно занятие. Движението с кучето извършвате без­мълвно и след изтичане на още 15 мин. активна работа направете отново 5 мин. почивка като първата. С това приключва първото ви учебно занятие за привличане вниманието на кучето.
Проведете 5-7 такива занятия с времетраене две по 15 мин с почивка по 5 мин.
Нека последващото занятие бъде под формата на упражнение за отвличане на вниманието и корекция поведението на кучето.
Сложете нашийника на кучето и шест метровото въже като го хванете здраво с две ръце по средата. За отвли­чане вниманието на кучето обикновено се ползва член на семейството или бли­зък, към когото кучето с радост ще се затича при неочаквана среща. Може да ползвате съседско куче-другар от игри­те, дори котка. Ползвайте нещо, което би накарало кучето да ви забрави и да хукне към него, като отвлече внима­нието си от вас. За да сте сигурен в ре­зултата направете така, че това което ще отвлича вниманието да е под кон­трол, както и цялата учебна ситуация. Проведете това занятие в ограден уча­стък - двор, пуста поляна в парка, но не на място с интензивно улично движе­ние, където винаги пред кучето може да се появи нещо съблазнително и инте­ресно, което да сведе дресировъчните ви усилия до нула. За това кучето или котката, която ползвате за отвличане на вниманието да са на повод, да се кон­тролират и да им се отнеме възмож­ността да контактуват с кучето ви. Вържете ги на определено място или ползвайте помощник. Съседските деца могат да ви помогнат, като пробягат близо до кучето, но стриктно да спазват вашите указания. Не им разрешавайте да докосват или галят кучето при съв­местната ви учебна работа.
Имайте пред вид, че на първо­то занятие отвличащите вниманието обекти не бива да бъдат по-близо от 3 м до вас, толкова е дължината на въжето между вас и кучето.
Започваме занятието като дър­жим здраво с две ръце въжето. След ка­то се появи отвличащия обект и кучето побегне към него, без да продумвате се обръщате и побягвате в противопо­ложно на кучето направление. Когато то стигне до края на въжето и го изпъ­не ще бъде дръпнато силно, тъй като вие бягате в обратна посока. Това е ва­шето силово коригиращо въздействие. След първата корекция кучето може да застане на място и да ви наблюдава. Ако то се спре без да му обръщате вни­мание продължавате да вървите, на­блюдавайки го няма ли отново да се за­интересува от обекта.
Отвличащия вниманието обект трябва да бъде на терена по време на занятието, но не и в първата почивка.
Да предположим, че кучето не си е взело урока след първата корекция и прави втори опит да се насочи към отвличащия предмет. Вашата реакция е адекватна на реакцията ви при пър­вата корекция. Без да говорите се обръ­щате в противоположна посока, прити­скате двете си ръце с въжето към гърдите си, дръж те го здраво и със сила по­бегнете в обратната на кучето посока. След като въжето се изпъне и дръпне кучето, направете 3-4 крачки към него, за да провисне въжето. Това е необходимо за следващата корекция ако се нало­жи. Има ли още опити за отвличане на вниманието се действа по вече описа­ния начин без да говорите на кучето.
Коригираме действията на кучето, докато не получим желания от нас резултат, който се свежда до:
- кучето ни гледа и следи непрекъснато;
- не обръща внимание на отвличащи обекти.
Не е от значение дали при тези занятия кучето лае или скимти. Допустимо е всичко след като ку­чето ви следи и не се хвърля към отвличащи вниманието му обек­ти. Да не ви притеснява лаят му, коригирайте поведението му само когато си отвлича внимани­ето.
В края на първото 15 минутно занимание кучето трябва да ходи близо до вас, без да обръща вни­мание на отвличащите го обекти. На­правете 5 мин. почивка без отвличащи вниманието му обекти. Отпуснете ця­лата дължина на въжето.
След почивката отново заня­тие от 15 мин. с отвличащ вниманието на кучето обект. Повечето от кучетата не обръщат вече внимание на отвлича­щия ги обект, но ако се насочат към обекта извършете рязка и незабавна корекция.
Починете 5 мин. без отвли­чащи вниманието обекти. Оставете след това за около 15 мин. кучето в покой, за да осмисли, да разбере какво му се случи на това занятие. При правил­ни ваши дейст­вия, то има върху какво да се за­мисли.
Определяне преобладаващата поведенческа реакция на кучето
Автор Лъчезар Цветанов, кинолог
Инстинктите, както е известно, се пре­дават по наследст­во, а формата на тяхното проявление зависи както от състоянието на животинския организъм, така и от влиянието на околната среда.
С израстването на жи­вотното инстинктите се допълват с много условни рефлекси, затова при въз­растното куче инстинкти­те се усложняват и се про­явяват като сложни реак­ции.
ХРАНИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ се проявява при гладното куче чрез търсене и изяждане на храната. Този физиологически процес се съпровожда от завладява­не на храната, гризане, къ­сане, гълтане и слюнкоотделяне.
ОТБРАНИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ дава възможност на кучето да избягва опаснос­тите. Проявните форми са активно-отбранителна и пасивно-отбранителна.
ОРИЕНТРИРОВЪЧНАТА РЕАКЦИЯ се проявява чрез по­ведение на кучето при поя­ва на нови непознати драз­нители. Ориентировъчна­та реакция като поведенчески актове включва помирисване, настръхване, ос­лушване и други.
Чрез тази реакция куче­то се запознава с новата обстановка, с непознати дразнители, но може да се прояви и в по-сложни дейс­твия - например да намери скрилият се стопанин. Ориентировъчните рефлек­си обикновено са начален момент за проява на други рефлекси. В резултат на ориентирането, кучето може да започне да напада или да избяга.
ПОЛОВАТА РЕАКЦИЯ въз­никва при полова възбуда. Чрез нея се осигурява размножаването на вида. Проявни форми са половите и ро­дителските рефлекси, кои­то не се използват в дресировъчния процес. Проявя­ват ли се с особена сила, тези рефлекси пречат на дресировката.
В кинологията под преоб­ладаваща реакция е приетода се разбира относително постоянната реакция на специалните дразнители и степента на тяхната про­ява.
При определяне на преоб­ладаващата поведенческа реакция въздействаме вър­ху кучето с различни драз­нители. За целта поставя­ме кучето в нова, непозна­та за него обстановка с наличие на укритие.
Препоръчително е да из­ползваме утвърдилият се в киноложката практика тест за определяне на пре­обладаващата поведенчес­ка реакция на кучето. То трябва да бъде на възраст 6-8 месеца.
Проведете тестването рано сутрин, преди хранене или НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ ЧАСА СЛЕД НАХРАНВАНЕ.
В теста участват двама непознати за кучето по­мощници, инструктор-кинолог и стопанина.
Първоначално участници­те в теста се изтеглят в укритията, оставят куче­то само в непознатата обстановка и наблюдават не­говото поведение (как куче­то реагира на отдалечава­не на стопанина си). Впос­ледствие в изпълнение на предварително разработе­ния и разигран план едини­ят от помощниците създа­ва шум и излиза от укрити­ето, със спокоен ход мина­ва на около 5-6 м покрай ку­чето и се скрива в другото укритие. В това време сле­дим как кучето реагира на спокойно приближаващ се непознат човек. Веднага след укриването на първия помощник от противопо­ложната страна излиза втори с тънка пръчка в ръ­ка, бързо се приближава към кучето и имитира ак­тивно нападение, след кое­то се скрива. След втория помощни излиза стопани­на, слага съд с храна и се оттегля. След като куче­то започне да се храни, из­лиза помощник с пръчка и го напада, като се опитва поне два пъти да отнеме съда с храна, след което се връща в укритието.
С този комплекс от проверовъчни действия - новидразнители, приключва теста за установяване на преобладаващата поведен­ческа реакция.
Сравняването на поведе­нието на кучето в новата обстановка, реагирането на храната и на действия­та на помощниците, чрез целенасоченото наблюде­ние, ни дава основание да направим извод, каква е преобладаващата реакция. Да определим, кои рефлек­си най-силно и активно се проявяват.
КУЧЕ С ОТБРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ В АКТИВНА ФОРМА реагира бързо на всички изменения на обста­новката. При поява на по­мощника, ориентировъчна­та реакция бързо се сменя с отбранителната, кучето насочва вниманието си към помощника, стреми се да му се нахвърли. Тези дейст­вия са още по-активни при появата на втория помощ­ник, особено като го драз­ни в момент на хранене. Ку­чето веднага се насочва към помощника, стреми се да влезе в борба, да го заха­пе, а към храната не се връ­ща веднага.
КУЧЕ С ОТБРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ В ПАСИВНА ФОРМА в новата обстановка се оглежда страхливо на различни страни, при поява на по­мощника се стреми да из­бяга в противоположна по­сока или ляга и се притис­ка към земята. Храната яде на пресекулки, боязли­во или въобще се отказва от нея.
КУЧЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩА ОРИЕНТИРОВЪЧНА РЕАКЦИЯ в новата обстановка, видимо и страхливо се оглежда на различни страни, ослушва се, тревожно обдушва земята. При поява на помощника се приближава до него, старателно го обдушва и се стреми да бъ­де погалено. Храната не яде веднага, при дразнене не проявява отбранителна реакция. Ориентировъчна­та реакция предшества другите и бързо бива сме­няна от тях. В чист вид като преобладаваща реак­ция се среща твърде рядко.
КУЧЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩА ХРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ -при приближаване на по­мощника се гали, отърква се в него, при дразнене се озъбва и ръмжи. Храната яде лакомо, като в това време не реагира на дейст­вията на помощника. Най-много да се озъби при опит да му бъде отнета, някои кучета дори могат да на­паднат при дразнене по време на хранене.
ПРИ АКТИВНО-ОТБРАНИТЕЛНА РЕАКЦИЯ в комп­лекс с хранителната, в ед­наква степен и сила се про­явяват отбранителните и хранителните рефлекси. Кучето се нахвърля актив­но на непознатия и еднов­ременно с това се стреми да изяде храната.
В учебно дресировъчния процес се използва всяка поведенческа реакция, ка­то отправен момент след­ва да бъде преобладаваща­та. Това ще позволи върху съществуващите здрави условни рефлекси да се из­работят нови.
За кучето от служебните породи за предпочита­не са тези от тях, при кои­то преобладаваща е ОТБРАНИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ В НЕЙНАТА АКТИВНА ФОРМА. С тях дресировъчния процес е значително облек­чен, а позитивните резул­тати по-сигурни.
Quality amstaffs start with a good pedigree-Fred Sindelar!

JORDAN STAFF KENNEL - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!!!

За контакти :+359 876 09 40 33 ; jordan_staff@abv.bg ; www.jordanstaff.net ; www.facebook.com/astbg ; www.jordan-staff-kennel.alle.bg
Аватар
Jordan staff
Member
Member
 
Мнения: 1064
Регистриран на: Съб Яну 17, 2009 2:49 pm
Местоположение: Бургас / Bourgas

Назад към Обучение на АСТ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron